Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003

Členství v ČČK

Členství v ČČK je dobrovolné, členové vzájemně spolupracují bez ohledu na rasu, národnost, náboženské vyznání nebo politické přesvědčení. Členem ČČK může být každá fyzická osoba starší 6 let, která je státním občanem České republiky, nebo právnická osoba, která má sídlo v České republice, ztotožňuje se s principy, cíli, úkoly a posláním ČČK, aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplňování prostřednictvím některé součásti ČČK. 

Ve své činnosti se ČČK řídí 7 principy Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce: - humanita (lidskost) - nestrannost - neutralita - nezávislost - dobrovolná služba (dobrovolnost) - jednota - světovost (univerzalita, celosvětovost)

Člen ČČK má právo:

a) účastnit se jednání valné hromady místní skupiny ČČK, kde je registrován, a zde, je-li starší 15 let, též volit a hlasovat, 

b) činit návrhy a požadovat vysvětlení, je-li starší 15 let

c) být volen do všech orgánu ČČK, je-li starší 18 let a pokud toto právo není omezeno Stanovami nebo jednacím řádem; za člena představenstva místní skupiny ČČK s hlasem poradním může být volen i člen ve věku 15 – 18 let,

d) požívat při činnosti v ČČK ochrany, podpory a používat materiálních prostředků společnosti ČČK v rámci svých kompetencí,

e) být držitelem spolkové legitimace a nosit spolkový odznak v rámci příslušných mezinárodních úmluv a v souladu se zákony České republiky.

Člen ČČK má povinnost:

a) dodržovat Stanovy ČČK, chránit jeho vnitřní demokracii a jednotu, řídit se principy hnutí ČK a usilovat o jejich šíření,

b) chránit název, znak a dobré jméno ČČK,

c) aktivně se účastnit a podporovat činnost ČČK,

d) podrobovat se rozhodnutí voleného orgánu a plnit uložené úkoly a úkoly vyplývající ze zastávané funkce, pokud jsou v souladu se Stanovami ČČK,

e) platit členské příspěvky,

f) chránit majetek ČČK. 

Přispívající člen:

Nemá žádné další povinnosti, než v řádném termínu uhradit členský příspěvek. Kdykoliv se může rozhodnout dále své členství neprodlužovat, nebo změnit:

a) výši svého ročního příspěvku organizaci OS ČČK Jablonec n. N.

b) změnit statut z přispívajícího na aktivního člena

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test