Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003

Oblastní spolek ČČK

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou je jeden téměř 70 pobočných spolků v ČR, které fungují. Naší činností je soubor různých veřejně prospěšných činností, společensky odpovědných, mezi které patří hledání a oceňování bezpříspěvkových dárců krve, osvěta v oblasti první pomoci, poskytování služeb návazných na sociální služby, jako je Senior – sociální doprava, pohotovostní služba k tísňové péči, dále jsou to volnočasové aktivity pro děti a mládež a členství v humanitární jednotce ČČK pro dospělé zájemce o činnost Červeného kříže. Poskytujeme v rámci vlastního dofinancování kurzy první pomoci v různém rozsahu i akreditaci a zdravotnické dozory na sportovních i kulturních akcích. Jsme neziskovou organizací, veřejně prospěšnou s vícezdrojovým financováním a transparentním hospodařením.

Společnost Českého červeného kříže (ČČK)je jedním z členů mezinárodního hnutí Červeného kříže a červeného půlměsíce. Z hlediska České legislativy je ČČK hlavním spolkem, který tvoří všechny oblastní spolky (pobočné spolky), které jsou registrovány u výkonné rady (a jsou vedeny v rejstříku spolků).

Strukturu Českého červeného kříže tvoří dvě linie a to volené orgány, které jsou zároveň statutárními a kontrolními orgány Červeného kříže a jejich vytvořené odborné orgány, což jsou zaměstnanci, kteří zajišťují činnost Úřadů oblastních spolků ČČK a Úřadu ČČK Praha.

Český červený kříž je hlavním spolkem. Nejvyšší orgán ČČK je Shromáždění delegátů (tvoří jej delegáti zvolení Oblastními spolky ČČK), statutární orgán je prezident ČČK, Výkonná rada ČČK, kontrolní komisí je Dozorčí rada ČČK. Výkonná rada zřizuje Úřad Českého červeného kříže, jako odborný orgán Společnosti ČČK, do čela úřadu jmenuje ředitele prezident a dává mu rozsah pravomocí.

Oblastní spolky jsou pobočnými spolky společnosti ČČK, registrovanými u Výkonné rady ČČK s vlastním IČ. Nejvyšším orgánem je Valné shromáždění OS ČČK (tvoří je delegáti zvoleni MS ČČK), statutární orgán je předseda OVR ČČK, Oblastní výkonná rada ČČK(OVR), kontrolní komisí je Dozorčí rada OS ČČK. Oblastní výkonná rada zřizuje Úřad Oblastního spolku ČČK, jako odborný orgán OS ČČK, předseda OVR ČČK  jmenuje do čela úřadu ředitele, jmenovacím dekretem mu uděluje i rozsah pravomocí.

Místní skupiny ČČK jsou organizačními jednotkami příslušného OS ČČK, a to obecně bez právní osobnosti (zanikla k 31. 12. 2013). Sdružují se v nich členové ČČK, MS ČČK musí mít minimálně 5 členů. Nejvyšší orgán je valná hromada MS ČČK (shromáždění všech členů registrovaných v místní skupině), statutárním orgánem je předseda MS ČČK, představenstvo MS ČČK, kontrolní orgánem jsou revizoři MS ČČK.

K 31.12.2017 měl ČČK celkem 16.758 členů*) a dobrovolníků sdružených v 494 Místních skupinách ČČK v 68 Oblastních spolcích ČČK; počet zaměstnanců ČČK činil 640. Výnosy všech subjektů ČČK v r. 2017 činily 353,3 a náklady 356,7 milionů Kč.

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test